PsychoterapiaBogusław Włodawiec, psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Bogusław Włodawiec

Wykształcenie
Ukończyłem studia psychologiczne w 1992 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W trakcie studiów rozpocząłem staż w Ośrodku Terapii Środowiskowej "Saska Kępa", kierowanym przez Marka Licińskiego, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 1993-95 byłem doktorantem w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenia zawodowe
 • prowadzenie psychoterapii nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania i psychoz pod superwizją dra Andrzeja Wiśniewskiego w poradni zdrowia psychicznego OOZP "Synapsis" w Warszawie;
 • badania nad efektywnością psychoterapii w Dziale Badań Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod kierownictwem dra hab. Jerzego Mellibrudy; raport z badań (którego skrócona wersja jest dostępna w internecie), pt. "Ewaluacja Programu Rozwoju Osobistego" uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską wykonaną z zastosowaniem narzędzi statystycznych programu Statistica firmy StatSoft w Krakowie;
 • prowadzenie psychoterapii DDA w Ośrodku Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia;
 • współpraca z miesięcznikiem zdrowia i urody "Plus" w charakterze doradcy - członka zespołu specjalistów;
 • prywatna praktyka psychoterapeutyczna;
 • prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych (m.in. psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, nauczycieli);
 • kierowanie Centrum Informacji Naukowej Instututu Psychologii Zdrowia;
 • prowadzenie terapii uzależnień na Oddziale Terapii Uzależnień Izby Chorych "Monar";
 • koordynowanie pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;
 • prowadzenie ćwiczeń z psychoterapii uzależnień dla studentów psychologii WSFiZ i SWPS;
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla DDA oraz grup zapobiegania nawrotom picia w poradni odwykowej;
 • redagowanie portalu psychologicznego Psychologia.net.pl.
Zainteresowania zawodowe
Psychoterapia nerwic, depresji i DDA, psychoterapia anoreksji i bulimii, problematyka uzależnienia i współuzależnienia, badania nad efektywnością psychoterapii, zagadnienia socjalizacji dziecka i jego rozwoju intelektualnego.
Publikacje
 • Melchior Wańkowicz, w: Kultura nr 1-2/1995;
 • Claus Offe o politycznej legitymizacji poprzez decyzję większości, w: Ad Meritum nr 2/1995;
 • Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-56, w: Przegląd Polonijny nr 3/1995;
 • Jakie osoby pracują w odwyku?, w: Świat Problemów nr 11/1996;
 • Psychoterapia bulimii, w: Gestalt nr 1/1997;
 • Jak wychować ofiarę przemocy, w: Świat Problemów nr 5/1997;
 • Portret pacjenta, w: Świat Problemów nr 6/1997;
 • PRO - kolejny krok, w: Świat Problemów nr 9/1997;
 • Czy są bardziej zaburzone?, w: Świat Problemów nr 10/1997;
 • Charakterystyka populacji pacjentów uczestniczących w programie APETA - analiza przebiegu i efektów terapii alkoholików, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;
 • Zmiany funkcjonowania społecznego po terapii odwykowej pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;
 • Założenia koncepcyjne i badania pilotażowe programu badawczego Analiza Przebiegu i Efektów Terapii Osób Współuzależnionych (APETOW), (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;
 • Wyniki badań pilotażowych programu APETOW - charakterystyka pacjentek współuzależnionych, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;
 • Doświadczenia przemocy w rodzinie występujące u pacjentek współuzależnionych a poczucie koherencji, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;
 • Ocena efektywności Programu Rozwoju Osobistego dla osób działających w środowiskach trzeźwościowych, w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;
 • Obraz uwikłania, w: Świat Problemów nr 1/1998;
 • Psychoterapia bulimii, w: Żyjmy Dłużej nr 2(467)/1998;
 • Tak radzą sobie z uczuciami, w: Świat Problemów nr 4/1998
 • Relacje uczestników Programu Rozwoju Osobistego o zmianach w ich życiu po ukończeniu PRO, w: Nowiny Psychologiczne nr 2/1998;
 • Zmiany w środowisku zawodowym pracowników lecznictwa odwykowego, (wspolaut.) w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 1/1998;
 • Programy badawcze Instytutu Psychologii Zdrowia, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 2/1998;
 • Program Studium Pomocy Psychologicznej - badania skuteczności. Poczucie kontroli i zasób wiadomości z zakresu pomocy psychologicznej po ukończeniu SPP, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 3/1998;
 • Badania nad efektywnością psychoterapii (cz. I), w: Gestalt nr 2/1999;
 • Badania nad efektywnością psychoterapii (cz. II), w: Gestalt nr 3/1999;
 • W rodzinach współuzależnionych kobiet, w: Świat Problemów nr 10/2000.
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania się, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 5/2000.
 • Ocena efektywności Programu Rozwoju Osobistego, w: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych. StatSoft. Kraków, 2001.
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania się. Czynniki leczące, problemy emocjonalne, techniki terapeutyczne. IP. Warszawa, 2001.
 • Co zmienia się po PRO?, w: Świat Problemów nr 11/2001.
 • Separacja dorastającego dziecka, w: Remedium nr 7-8/2002.
 • Poczucie koherencji, a zdrowie i choroba w koncepcji A. Antonovsky'ego, w: Psychologia.net.pl. 12.2004.
 • Skąd się biorą bezdomni, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 3/2005.
 • Droga do domu..., (wspolaut.) w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 3/2005.
 • Kwestionariusz zaburzeń odżywiania, w: Psychologia.net.pl. 08.2005.
 • Nowe możliwości w psychometrii, w: Psychologia.net.pl. 08.2005.
 • Konsekwencje wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa, w: Gestalt, nr 1/2006 (63).
 • Nastolatki oddalają się od rodziców, w: Psychotekst. 06.2006.
 • Znaczenie dyscypliny w wychowaniu, w: Psychotekst. 06.2006.
 • Zastosowanie kwestionariusza SCL-90 w badaniach nad efektywnością psychoterapii, w: Psychologia.net.pl. 09.2007.
 • Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia Jerzego Mellibrudy, w: Psychologia.net.pl. 03.2008.
 • Czym jest wybaczanie?, w: Psychologia.net.pl. 07.2008.
 • Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 2/2010.
 • Zajmująca lektura o związkach, w: Psychologia.net.pl. 12.2012.
 • Mit neutralności światopoglądowej psychoterapeuty, w: Psychologia.net.pl. 08.2013.
 • Dlaczego warto pracować nad destrukcją alkoholową?, w: Świat Problemów nr 2/2014;
 • Jak korzystać z psychoterapii?, w: Psychologia.net.pl. 04.2014.
 • Skorzystaj z terapii odwykowej, w: Świat Problemów nr 8/2014;
 • Poglądy na temat przyczyn bezdomności, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 6/2014;
 • Czy terapeuta uzależnień może być neutralny światopoglądowo?, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 2/2015;
 • Algorytm postępowania z mężczyzną, który nie spełnia oczekiwań, w: Psychologia.net.pl. 11.2016;
 • Jak korzystać z terapii odwykowej, w: Psychologia.net.pl. 12.2017;
 • Refleksje po lekturze książki "Psychoterpaia bez makijażu", w: Psychologia.net.pl. 11.2018;
 • Czym jest współuzależnienie?, w: Psychologia.net.pl. 08.2019;
 • Alkoholizm w rodzinie. Zagrożenia i konsekwencje dla dziecka i rodziny. w: Beata Szurowska [red.] Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 2. Difin. Warszawa 2019;
 • Rozmowy o złości, Fundacja Dorastaj z Nami, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Warszawa 2020;
 • Rozmowy o zaburzeniach odżywiania, Fundacja Dorastaj z Nami, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Warszawa 2021;
Udział w kursach i szkoleniach
  
25-27.04.1996. konferencja "Zaburzenia jedzenia" w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
12-15.09.1996. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku;
25-28.09.1996. Letnia Szkoła Miałkówek '96 "Zdrowienie a rozwój osobisty" Instytutu Psychologii Zdrowia;
12-13.06.1997. seminarium "Nowe perspektywy w badaniach naukowych, a praktyka rozwiązywania problemów alkoholowych" w Mądralinie;
23-27.06.1997. warsztat Zofii Sobolewskiej "Sesje terapeutyczno-rozwojowe dla dorosłych dzieci alkoholików" w Warszawie;
03-05.09.1997. Letnia Szkoła Puławy '97 "Drogi do zdrowia - nowe wyzwania" Instytutu Psychologii Zdrowia;
29.01.-01.02.1998. warsztat Zofii Sobolewskiej "Praca nad zmiana destrukcyjnych przekonań u osób współuzależnionych" w Warszawie;
11-12.05.1998. seminarium "Testy statystyczne" Statsoft w Krakowie;
29-30.06.1998. warsztat "Krótkoterminowa terapia rodzin" Betty Alice Erickson w Warszawie, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi;
03-04.09.1998. warsztat "Neurolingwistyczne programowanie" Hermanna Müllera, w Warszawie;
08-11.09.1998. Letnia Szkoła Muszaki '98 "Lecznictwo odwykowe w okresie dojrzewania" Instytutu Psychologii Zdrowia;
16-20.09.1998. Szkoła Letnia "O zdrowie terapeutów" Fundacji St. Batorego w Konstancinie;
21-24.09.1999. Letnia Szkoła Szczyrk '99 "Pomoc psychologiczna w uzdrawianiu życia rodzinnego" Instytutu Psychologii Zdrowia;
12-15.09.2000. Letnia Szkoła Szczyrk '2000 "Ogniskowe tematy pracy terapeutycznej" Instytutu Psychologii Zdrowia;
20-21.10.2000. II Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Dębem;
12-13.09.2001. Letnia Szkoła Szczyrk '2001 "Psychoterapia a świat wartości" Instytutu Psychologii Zdrowia;
25.05.2002. konferencja dla ojców "Jak być bohaterem dla swoich dzieci", Josha McDowella, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, Warszawa;
26-29.08.2002. Letnia Szkoła Szczyrk '2002 "Profesjonalne wyzwania psychoterapii" Instytutu Psychologii Zdrowia;
17-18.05.2003. warsztat "Zastosowanie terapii poznawczej w leczeniu zaburzeń odżywiania się" Myry Cooper z Oxford Cognitive Therapy Centre;
3-4.07.2003. szkolenie "Przygotowanie instruktorów do szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych", Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy;
09.12.2004 szkolenie "Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu" prof. Witolda Zatońskiego, Tworki;
12-13.02 i 12-13.03.2005. szkolenie "Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w punkcie konsultacyjnym", Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy;
09.04.2005. I Kongres Polskiej Federacji Psychoterapii, Kraków;
2005 Studium Terapii Uzależnień, IPZ, Warszawa;
9-11.12.2005 Ogólnopolskie szkolenie specjalistów zajmujących się terapią DDA i liderów grup samopomocowych, Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Zakościele;
14-15.10.2006. I Konferencja Naukowa Polskiej Federacji Psychoterapii - "Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? Psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny", Polska Federacja Psychoterapii, Kraków.
08-10.06.2007. szkolenie "Zaburzenia współwystępujące w uzależnieniach". Stowarzyszenie "Monar", Łowicz.
08.05.2008. III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Media-Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Psychologia w Internecie - Internet w psychologii." Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Bydgoszcz.
24-25.11.2009. konferencja "Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin". Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce.
14.12.2009. debata "Infoholizm, uzależnienie od zakupów i kredytów, hazard oraz inne nowe zagrożenia cywilizacyjne". Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa.
28-29.09.2010. konferencja "Badania nad uzależnieniami w Polsce - nowe perspektywy, nowe wyzwania". Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Warszawa.
06-07.09.2014. szkolenie "Trauma Releasing Exercises - metoda pracy z ciałem". Centrum Szkoleniowe Edukator. Kazimierz Dolny.
28.01.2017. konferencja "Doceńmy każde życie". Konfederacja Kobiet. Warszawa.
04.02.2017. konferencja "MaXXXimum wolności. Jak pornografia wpływa na Twoje dziecko". CrossRoads - Młodzież na Rozdrożu. Warszawa.
24-25.03.2018 i 21-22.04.2018 szkolenie "DDA - kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć i jak mu pomagać?" STEP - Joanna Wawerska-Kus. Warszawa
14.11.2019 konferencja "Podwójna diagnoza. I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno-terapeutycznego osób uzależnionych". Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Pruszków.
15.10.2021 wykład on-line "Zaburzenia odżywiania a uzależnienie od alkoholu". Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Pruszków.